1

Kauza Parukářka

Již několik let se hovoří o bourání Parukářky. V celé kauze byla a je řada nesrovnalostí a to jak ze strany MČ Praha 3, tak i ze strany provozovatele pana Gregůrka. Pojďme si shrnout vývoj této kauzy.


13.4.1995Pan Vladimír Gregůrek podal na Odbor výstavby Obvodního úřadu Prahy 3 Žádost o vydání stavebního povolení pro stánek s občerstvením u WC na Vrchu sv. Kříže.
1.9.1995Došlo k uzavření nájemní smlouvy na prostory WC mezi MČ P3 a Vladimírem Gregůrkem
20.10.1995Došlo k uzavření nájemní smlouvy na pozemek pod občerstvením na dobu neurčitou mezi Vladimírem Gregůrkem a Magistrátem hl.m. Prahy
8.12.1995Stavební odbor OÚ P3 vydal rozhodnutí týkající se dodatečného povolení stavby stánku s občerstvením. Stavba byla povolena jako stavba dočasná do 31.12.1997 s tím, že vlastník stánku bude současně zajišťovat provoz vedle stojících nově postavených veřejných WC, které jsou ve vlastnictví MČ P3
29.12.1997Vladimír Gregůrek podal na Stavební odbor OÚ P3 Žádost o prodloužení souhlasu s užíváním stavby dočasné tak, aby bylo prodloužení v souladu s nájemní smlouvou do 1.9.2000
16.2.1998Vydal Stavební odbor OÚ P3 rozhodnutí ve kterém povoluje užívání prodejního stánku do 30.8.2000 za podmínky, že vlastník stánku bude současně zajišťovat provoz veřejných WC
23.8.2000Vladimír Gregůrek podal na Odbor nebytových prostor OÚ P3 Žádost o prodloužení smlouvy na objekt veřejného WC, který provozuje společně s přilehlým občerstvením do 1.9.2005
8.9.2000Došlo k uzavření nové smlouvy o nájmu nebytových prostor na prodejní stánek, prostor pro lavice a stoly a WC na dobu neurčitou.
12.4.2001Vladimír Gregůrek podal na Stavební odbor MČ P3 Oznámení o rozebíratelném letním zastřešení vyhlídkové plošiny na veřejných WC. Protože Stavební odbor MČ P3 na oznámení nereagoval, považoval to za souhlas a po uplynutí zákonem stanovené lhůty na odpověď zastřešení instaloval.
10.6.2002Vladimír Gregůrek podal na Stavební odbor MČ P3 Oznámení a žádost o souhlas s instalací uzavřeného dřevěného přístřešku na stávající vydlážděné ploše, pro umístění mobilního výčepního zařízení a k uschovávání dalšího inventáře
22.7.2002Zástupce starosty MČ P3 Vladimír Holzknecht zaslal Vladimíru Gregůrkovi souhlas s instalací uzavřeného dřevěného přístřešku za předpokladu, že bude přístřešek zkulturněn osázením popínavými rostlinami tak, aby byl zakryt v pohledech při nástupu do parku od Olšanského náměstí a Prokopovy ulic
15.5.2003Odbor výstavby MČ P3 zaslal výzvu k odstranění všech nepovolených staveb za které považují:
Objekt občerstvení
Důvod: Od roku 2000 není vydán souhlas s užíváním objektu
Zastřešení vyhlídkové plochy nad WC
Důvod: Instalace není povolena, odbor výstavby po dvou letech od podání oznámení požaduje vyřízení stavebního povolení
Uzavřený dřevěný přístřešek
Důvod: Instalace není povolena, odbor výstavby po dvou letech od podání oznámení požaduje vyřízení stavebního povolení
20.5.2003Vladimír Gregůrek podává žádost o prodloužení souhlasu s užíváním. Na žádost nebylo odpovězeno
28.5.2003Vyzvání zástupce starosty MČ P3 ke schůzce k vyjasnění celé záležitosti. Na žádost nebylo odpovězeno
Následuje petiční akce občanů za zachování občerstvení Parukářky v jeho současné podobě
Demontáž zastřešení vyhlídkové plošiny nad WC jako akt snahy dohodnout se
29.9.2003Žádost o schůzku se starostou k projednání záležitostí okolo občerstvení Parukářka a k předání petice občanů a podpisových archů
3.11.2003Vladimír Gregůrek obdržel pozvání k účasti na jednání Komise obchodu a služeb MČ P3. Pozvání bylo doručeno až po jeho skončení a komise rozhodovala o osudu Parukářky na základě nepravdivých a zkreslených informací
18.11.2003Vladimír Gregůrek podal členům Komise obchodu a služeb výhradu proti jejímu rozhodnutí
24.11.2003Vladimír Gregůrek se zúčastnil jednání na stavební komisi týkající se nepovolených staveb. Po předložení příslušných dokladů komise jednání uzavřela s tím, že celou situaci budou muset vyřešit právníci
Na podatelnu MČ P3 byla doručena petice za zachování Parukářky
15.12.2003Došlo k ukončení nájemní smlouvy s Magistrátem hl.m. Prahy na pozemek pod občerstvením z důvodů, že dotčený pozemek byl již 5.11.1998 svěřen do správy MČ P3. O těchto skutečnostech však Vladimíra Gregůrka nikdo neinformoval. Nová nájemní smlouvu na pozemek na kterém stojí občerstvení nebyla uzavřena
5.1.2004Vladimír Gregůrek podal MČ P3 návrh na rekonstrukci WC na vlastní náklady s vybudováním vyhlídkového občerstvení
28.1.2004Odpověď Odboru evidence majetku - odložení žádosti do doby vyřešení nájemního vztahu
29.1.2004Zástupce starosty MČ P3 p.Gregůrkovi sděluje, že není v zájmu MČ zrušit občerstvení a s tím související využití Vrchu sv. Kříže jako místa odpočinku a rekreace a tudíž považuje petici, kterou předložil jako zástupce petičního výboru za bezpředmětnou.
11.2.2004Starosta MČ P3 Milan Český zaslal Vladimíru Gregůrkovi výpověď z nájmu veřejných záchodků WC do 31.5.2004 a k předání vyklizeného prostoru Správě komunálního majetku P3, a.s.
31.3.2004 Občanské sdružení Parukářka zaslalo starostovy MČ P3 žádost o poskytnutí informace týkající se veřejných záchodků, které využívají nejen hosté restaurace, ale i návštěvníci parku a dětského hřiště.
14.4.2004Zástupce starosty pana Jana Plívy, dotaz občanského sdružení odpovídá: "Chtěl bych Vás ujistit, že provoz veřejných záchodků v této lokalitě bude zachován v tom samém režimu, jako byl v minulosti."
2.10.2004Slavná Parukářka se má bourat, postaví novou
napsala mimo jiné 2.10.2004 MF Dnes.
V žižkovské hospůdce Parukářka na Vrchu Svatého Kříže odpočítávají hodiny, kdy budou muset provoz ukončit. Městská část Prahy 3 rozhodla, že bude celá stavba srovnána se zemí. Na místě má vyrůst nové občerstvení. Pět a půl tisíce lidí, kteří podepsali petici, však se změnou nesouhlasí. Předmětem sporu mezi radnicí Prahy 3 a majiteli Parukářky se stala přilehlá bouda, která byla vystavěna bez stavebního povolení, a pronájem záchodků. Majitel se hájí tím, že podle zákona na tento typ stavby povolení není třeba, stačí pouze oznámení stavebnímu úřadu, které učinil. "Domnívám se, že Parukářka je polohou a oblíbeností lukrativní, a to vzbuzuje zájem investorů, což chce radnice využít," řekl současný provozovatel Vladimír Gregůrek. Radnice to popírá s tím, že by ráda na místě vystavěla nové, vyhovující občerstvení.
30.11.2004Na rozhlasové stanici Regina se setkal provozovatel Parukářky Vladimír Gregůrek s místostarostou Prahy 3 Danielem Reisiegelem v hodinovém pořadu, ve kterém diskutovali o budoucnosti Parukářky. Ke shodě však nedošlo
3.12.2004Ing. Daniel Reisiegel, zástupce starosty odpovídá Radničním novinám na otázku: "Stánek s občerstvením na Parukářce se má bourat. Máte už jasnou představu, co by zde mělo vzniknout nového? Podaří se to realizovat do příštího léta?"
V současné době je v plném proudu příprava studie nového občerstvení, které bude splňovat veškeré – zejména hygienické – normy. Na jejím základě se budeme rozhodovat, co zde konkrétně vznikne. Pokud jde o termín dokončení, tak to nezáleží jen na nás. Dle našeho plánu je opětovné otevření občerstvení do příštího léta reálné za předpokladu, že nový návrh splní požadavky státní správy a nenarazí na nesouhlas účastníků řízení. Především ale závisí na tom, zda bývalý nájemce pozemků, na nichž stojí jeho nepovolené, a tudíž nelegální stavby, přestane blokovat přípravu výstavby. Zdůrazňuji bývalý, neboť nájemní smlouva skončila k 30. 9. tohoto roku. Ačkoliv Rada městské části požadovala odstranění staveb do 31. 10. 2004, bývalý nájemce bez jakéhokoli právního důvodu provozuje občerstvení i nadále. Městská část coby vlastník má bohužel jen velmi omezené možnosti, jak věc uspíšit k nápravě.
23.3.2005Rada městské části Praha 3 vzala na vědomí písemnou žádost V. Gregůrka o uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parcely č. 1780/1 (pod objektem občerstvení na Vrchu sv. Kříže) a nesouhlasila s jejím uzavřením
5.5.2006Úřad městské části Prahy, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad zaslal panu Gregůrkovi Oznámení o pokračování v řízení o odstranění stavby. V něm oznamuje, že již uplynula stanovená doba trvání dočasné stavby "stánku s prodejem občerstvení" a nebyla vlastníkem doposud odstraněna. V.Gregůrek může uplatňuje námitky a připomínky ve lhůtě do 10 dnů od doručení prostřednictvím svého právního zástupce
13.6.2006ROZHODNUTÍ
Úřad městské části Prahy, odbor výstavby jako příslušný stavební úřad vydal Rozhodnutí ve kterém nařizuje odstranění dočasné stavby u níž uplnula stanovená doba jejího trvání. Stavba musí být odstaněna do 2 měsíců ode ddne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Jako jedno ze zdůvodnění je uvedeno, že žádný z účastníků řízení nevyužil ve stanovené lhůtě odvolání (viz předchozí bod), což Vladimír Gregůrek popírá.
Proti tomuto rozhodnutí se ještě ve lhůtě 15 dnů lze odvolat u stavebního odboru MHMP. V.Gregůrek tvrdí, že tak učinil.
27.6.2006Vladimír Gregůrek, vlastník stavby sepisuje další petici za zachování občerstvení na Parukářce. Vyjadřuje nesouhlas se záměrem uzavřít stávající provoz občerstvení a postavit zde novou restauraci. Více než desetiletý provoz místa, kde se pořádají kulturní akce pro veřejnost zdarma by mohl být příkladem pro využití i v dalších parcích a veřejných prostorách Prahy 3.
Signatáři petice apelují na zastupitelstvo, aby zachovalo občerstvení na Vrchu sv.Kříze v původní podobě. Rovněž navrhují využít finanční prostředky plánované na výstavbu restaurace k vybudování levných občerstvení na Židovských pecích a na Vítkově, kde podobná zařízení chybí.
12.7.2006Michal Těšínský, jednatel Parukářky, s.r.o se rozhodl kandidovat jako nezávislý kandidát pod záštitou Občanského sdružení Parukářka v uskupení Sružení nezavislých kandidátů - Evropští demokraté a podpořit tak snahu o zachování Parukářky.
22.1.2007MČ Praha 3 zasílá V.Gregůrkovi Odpověď na žádost o nájem, ve kterém mu sděluje, že nemá zájem pokračovat v původním nájemním vztahu, a očekává neprodlené odstranění stavby
15.2.2007Okruh příznivců Parukářky předává starostce MČ Praha 3 druhou petici, kterou podepsalo více než 3.000 občanů
5.3.2007Úřad MČP3 sděluji Občanskému sdružení Parukářka, že předloženou "Petici" nelze za petici považovat viz dopis Odboru kanceláře úřadu
27.3.2007Občanské sdružení Parukářka zasílá ÚMČP3 dopis ke kauze Parukářka. Upozorňuje, že není iniciátorem uvedené petice, kteroui chápe jako nesouhlas občanů se zrušením občerstvení na Parukářce a nesouhlas s výstavbou nové luxusní restaurace.
11.4.2007MČP3 (Odbor kancelář úřadu) reaguje na předchozí dopis Občanského sdružení Parukářka. Upozorňuje, že OSP není na seznamu Odboru výstavby vzhledem k novele zákona. Více viz doporučení
5.6.2007Občanské sdružení obnovuje generální žádost o informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení podle § 70 odst.2 zák.č.114/92
14.5.2007MČP3 odbor výstavby zasílá Občanskému sdružení Parukářka Informaci o zahájení správního řízení na umístění stavby "Parukářka klinik" mezi ulicemi Na Parukářce a Jeseniovou v Praze. Tento objekt se nachází druhém konci Parukářky blíže Želivského ulici. S objektem Parukářka nesouvisí.
21.6.2007Občanské sdružení Parukářka sděluje MČP3, že se považuje za účastníka správního řízení.
10.10.2007MČP3 - rada MČ přijala usnesení k veřejné zakázce: Demolice a výstavba objektu na Vrchu sv.Kříže. Z materiálu není ale zcela jasné, zda se jedná o hospodu Parukářka či ne. Tuto informaci získáváme až 17.10. od členů zastupitelstva.
12.10.2007 Občanské sdružení Parukářka obdrželo jako účastník výběrového řízení vyrozumění týkající se novostavby "Parukářka klinik".
22.10.2007MČP3 vydala veřejnou vyhláškou Oznámení o zahájení územního řízení a pozvánku k ústnímu jednání na "Objekt občerstvení a veřejných toalet na pozemku č.parc. 1780/1 k.ú. Žižkov a nové vodovodní přípojky v parku vrch sv. Kříže v Praze 3"
Občanské sdružení Parukářka nebylo v rozporu se zákonem přizváno jako účastník výběrového řízení. O veřejné vyhlášce jsme se dozvěděli z veřejných zdrojů.
Současně zjišťujeme, že na rozdělovníku není žádné občanské sdružení a že si MČP3 vyhrazuje, že zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, musí si veřejnost zvolit společného zmocněnce.
25.10.2007Občanské sdružení Parukářka upozorňuje MČP3-OV, že je ze zákona účastníkem tohoto řízení a žádá o dodatečné zaření na seznam.
30.10.2007MČP3-OV dodatečně do seznamu zařazuje všechna oprávněná občanská sdružení
20.11.2007Předseda občanského sdružení Parukářka se sešel s místostarostou MČP3 Janem Šmídem a zajímal se o celkovou koncepci využití vrchu sv.Kříže. Pan Šmíd ubezpečoval, že MČP3 nemá v žádném případě zájem o postavení luxusního podniku, ale nadále chce zachovat na Parukářce občerstvení pro běžné občany
20.11.2007Petiční výbor a pan Gregůrek uspořádal tiskovou konferenci. Této se zúčastnil tiskový mluvčí MČP3 Jan Sotona. Atmofséra byla vypjatá, ale přátelská. Obě strany si vyměnily názory, odpovídalo se na dotazy hostů.
22.11.2007V Pražském deníku vyšel článek, který údajně nepravdivě píše, že pan Gregůrek dluží již několik let na nezaplaceném nájemném. Předloží proto MČP3 všechny výpisy ze svého běžného účtu a bude požadovat, aby tato strana vyčíslila údajnou dlužnou částku
26.11.2007Stavebním úřadu bylo zahájeno územní řízení na nový objekt občerstvení. OSP vzneslo námitky a připomínky ke vzhledu objektu, který je neintaktní s prostředím parku a narušuje současný krajinotvorný ráz. Projekt neřeší návaznost na stávající vyhlídku a sezení a ostatní zelené plochy. V projektu chybí vnější krytá plocha (altán, pergola) pro ochranu před deštěm. Z projektu není dostatečně patrný rozsah budoucího provozu vlastního občerstvení a veřejných WC. Nelze posoudit účelnost objektu a tím pádem i investici z veřejných finančních prostředků
11.12.2007V úterý 11.12.2007 se konalo veřejné jednání zastupitelstva MČ Prahy 3. Na tomto zasedání bylo z rozpočtu MČ schváleno 10 mil.Kč na výstavbu nové restaurace. Občanské sdružení Parukářka se domnívá, že je to mrhání penězi daňových poplatníků. Tyto přostředky by radnice měla spíše využít na rekultivaci parku a ne na něco, co může postavit a provozovat soukromý investor.
12.12.2007Úřad městské části vyvěsil na úřední desku - Rozhodnutí odboru výstaby. Jedná se o územní rozhodnutí o umístění stavby na Vrchu sv.Kříže, Námitky občasného sdružení Parukářka i Občanského sdružení Žižkov byly zamítnuty. Přestože oba subjekty byly účastníky řízení bylo jim doručeno pouze "veřejnou vyhláškou". Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat.
1.6.2015K dnešnímu dni stále není jasné, jak se kauza Parukářky bude vyvíjet dál a jak to všechno nakonec dopadne ...