Parukářku čekají další změny?

OSP | RNP3 |

Jak uvádí Radniční noviny Prahy 3 z listopadu 2015 v článku Ivy Vojtkové, čeká Parukářku v příštím roce další rozvoj.

Na Parukářce vznikne psí hřiště i místa na grilování

Pro zlepšení potenciálu parku byla zpracována koncepce rozvoje Parukářky, která má několik etap obnovy. Kromě obnovy vegetace např. přibydou dvě grilovací místa, místo pro pétangue a psí hřiště s agility parkurem. Tato koncepce člení park do několika částí odlišného charakteru a využitelnosti pro různé cílové skupiny uživatelů. Jedná se např. o stinné partie s dominancí stromového patra, které fungují jako klidová část, přechodové partie jsou určeny pro kombinované využití, slunná místa jsou pak plochami pro různé aktivity.

Jako u každého parku má i zde na kvalitu prostředí vliv stav vegetačních prvků. Vzhledem ke stáří některých stromů a značnému podílu invazních trnovníků akátů je pochopitelné, že porosty vyžadují obnovu. Ta spočívá v probírkách a dosadbách. Obnova již byla městskou částí Praha 3 zahájena a probíhá po etapách.

Podle zástupce starostky pro životní prostředí Jana Materny počítá koncepce rozvoje Parukářky mimo jiné se změnou složení porostů dřevin. Dosadí se sem druhy tvořící přírodě blízká společenstva, a to zejména na prudkých svazích parku. Počítá se i s vytvořením trvalých bylinných porostů na některých svažitých místech a výsadbou jarních cibulnatých a hlíznatých rostlin. Tyto zásahy povedou k výraznému zlepšení stanovištních podmínek pro živočichy, kteří tu mají domov. Jedná se především o ptactvo, hmyz a plazy.

Rozvoj parku Parukářka

Děti a psi u hospůdky Parukářka

Zároveň bude vytvořen základ k založení nové aleje výsadbou esteticky hodnotných a nenáročných ambroní, která vyroste u hlavní cesty v jihovýchodní části. Ze stávajících starých jírovců zde budou ponechány všechny, u kterých je to z hlediska bezpečnosti možné.

K dalšímu rozvoji vegetačních prvků se městská část Praha 3 chystá ve východní části parku v roce 2016. Dojde k založení bylinného podrostu na svazích a k výsadbě nových dřevin domácího původu. V západní části byla v období 2014–2015 vysazena alej hrušní a zahájena stabilizace jižních svahů výsadbou dřevin s trávníkem. Pro další sadové úpravy v západní části parku se v roce 2016 začne zpracovávat projektová dokumentace. Na rok 2016 je pak plánovaná obnova živičných povrchů cest uvnitř východní části parku.

Na rozvoj parku je myšleno i rozšířením rekreačně společenských míst. Z tohoto důvodu bude na podzim letošního roku v severovýchodní části zahájena stavba příjemného prostoru pro psí návštěvníky a jejich pány. Psí hřiště s agility parkurem, které zde bude vybudováno a jeho okolí se stane centrálním místem pro venčení psů. Tím by spontánně docházelo k minimalizaci případných střetů mezi majiteli psů a těmi návštěvníky, podle nichž psi do parku nepatří.

Zástupce starostky Ivan Holeček je spokojen s tím, že by ještě v letošním roce měla být upravena plocha v okolí objektu klubu biatlonu Kapslovna v jižní části parku, kde kromě sadových úprav vznikne i nové hřiště pro pétanque. Na oploceném pozemku klubu, který mají biatlonisté od městské části v pronájmu, budou provedeny terénní úpravy zahrnující mimo jiné odstranění nekvalitní zeminy v místě zbourané zámečnické dílny, plechový plot bude vyměněn za vhodnější a estetičtější. Do vybavení parku přibydou rovněž dvě grilovací místa. Tam bude možné trávit čas opékáním masa nebo buřtů či zeleniny. Městská část také rozšíří síť pítek. Umístí je především poblíž grilovacího místa a do blízkosti pétanquového hřiště. V prostorách parku pak dojde do budoucna i ke zřízení nového informačního systému.

Součástí nynější Parukářky je i budova občerstvení, na kterou je však vydán exekuční výměr. Občerstvení bylo postaveno v r. 1995 jako dočasná stavba a v r. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o jeho demolici, proti kterému se nelze odvolat. Městská část Praha 3 je vlastníkem pozemku, a složité právní vztahy spolu s platným demoličním výměrem ji nedávají jinou možnost, než aby nařízení respektovala, přestože tato situace nenastala z její vůle. Radnice ale právě při vědomí toho, že zde dočasná stavba hospody nemůže zůstat, mezi tím již dva roky pracovala na vhodné náhradě. Architekty nechala vytvořit návrh na nový objekt restauračního zařízení, který by měl vyhovovat potřebám návštěvníků, hodil se k prostředí a zároveň byl ohleduplnější k okolním obyvatelům. Projekt je připraven k realizaci, avšak započetí jeho stavby v současné době blokuje Magistrát hl. města Prahy. Vedení radnice se ale nechce vzdát, proto o realizaci občerstvení s magistrátem intenzivně jedná. Protože bude třeba respektovat demoliční výměr a stavba nové restaurace díky přístupu nadřízených orgánů zatím nemůže mít daný termín výstavby, uvažuje radnice i o tom, že by dočasně poskytla návštěvníkům v parku možnost vhodného mobilního občerstvení, napsaly Radniční noviny.

Jak to vidí Občanské sdružení Parukářka

Veřejná psí hřiště jsou stále oblíbenější a myslím si, že pokud na Parukářce také jedno bude, přispěje to k odlehčení jiných částí parku a pomůže to snížit konflikty mezi pejskaři a dalšími běžnými návštěvníky. Bohužel však neznám plány městské části na konkrétní podobu stavby, proto nedovedu objektivně posoudit její dopad. Doufám ale, že dojde alespoň k odlehčení zátěže na současnou vegetaci způsobené pohybem psů. Pejskaři, kteří byli poslední dobu z parku spíše vytlačováni, určitě budou spokojeni.

Občanské sdružení Parukářka také vítá každou rozumnou snahu o úpravy parku. Okolí biatlonového klubu už delší dobu připomíná spíše útočiště bezdomovců než sportoviště, proto budeme rádi, pokud svým novým vhledem lépe do parku zapadne, tak jako třeba současná dětská hřiště.

Spolu s rodinou určitě rádi využijeme i grilovací místo na Parukářce, kam to máme z domova velmi blízko. Letos jsme například grilovali s dětmi na Vítkově a při vyjížďce na kolech jsme objevili také hezké piknikové místo na Židovských pecích. Jen doufám, že návštěvníci parku budou ukáznění, budou respektovat pravidla a nebudou lámat kvůli dřevu na topení větve stromů nebo ničit keře kvůli klackům na opékání buřtů. Radnice snad zabezpečí i častější úklid místa a svoz odpadků.

Přeji si, aby chystané změny přinesly do parku více rodinné pohody a klid, aby se z ní opět stala zóna relaxace i sportu a aby akce pořádané nebo spolupořádané městskou částí měly klidnější a komornější charakter. Potom zde určitě najde své místo i legendární hospůdka, byť možná v jiné podobě, o které si stále myslím, že by měla být postavena nebo zrekonstruována spíše soukromým subjektem než z peněz daňových poplatníků.

Lubomír Soudek
předseda Občanského sdružení Parukářka
7. 8. 2009